Duraflex takes on Nikki Lissoni

Duraflex Group Australia has taken on the distributorship of Dutch jewellery brand Nikki Lissoni in Australia and New Zealand.